Inspektor do spraw dróg - rozstrzygnięcie

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

 

  1. Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły

 

  1. Określenie stanowiska:

Inspektor do spraw dróg

Wymiar czasu pracy - 1 etat

 

  1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

 

Wymagania niezbędne:

Kandydat(ka) do pracy:

- posiada wykształcenie wyższe,

- posiada minimum 3 lata udokumentowanego stażu pracy

-posiada prawo jazdy kat. B

-posiada obywatelstwo polskie,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią,

- korzysta z pełni praw publicznych

- nie była skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

 

wymagania dodatkowe:

-znajomość aktów prawnych: ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o drogach publicznych,

-mile widziane doświadczenie w prowadzeniu remontów, przebudowy i budowy dróg.

-umiejętność analitycznego myślenia,

-samodzielność

-umiejętność obsługi komputera MS Office

-dobra organizacja pracy

-umiejętność rozwiązywania problemów,

 

4.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

-prowadzenie ewidencji dróg i mostów oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami

-planowanie i koordynacja utrzymania dróg i mostów,

-realizacja zadań w zakresie inżynierii i bezpieczeństwa ruchu drogowego,

-przygotowywanie uzgodnień planów zagospodarowania przestrzennego,

-przygotowywanie informacji o stanie dróg

-prowadzenie i rozliczanie spraw związanych z utrzymaniem dróg

-prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego,

-administrowanie pasem drogowym ,

-przygotowywanie i sporządzanie dokumentacji dotyczącej przetargów,

-prowadzenie inwestycji dotyczących remontów i przebudowy dróg

 

 

 

 

 

 

5.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca wymagająca częstego kontaktu z ludźmi. Wyjazdy w teren.

Stanowisko pracy znajduje się w budynku na pierwszym piętrze. Budynek nie jest wyposażony w windę.

 

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

7.Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

- życiorys ( CV)

-list motywacyjny

-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie o posiadane kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy;

-kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia);

-kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie służby przygotowawczej oraz -zaświadczenie o zdanym egzaminie (jeżeli kandydat posiada);

-oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-oświadczenie , że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

-oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

-w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2016 poz. 922 z p. z. )

 

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach lub przesłać pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 6,

64-500 Szamotuły .

 

Termin składania ofert upływa dnia 03. 03. 2017 roku o godzinie 15:00 .

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora do spraw dróg” .

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach.

 

 

 

 

 

 

  1. Dodatkowe informacje:

 

Oferty, które wpłyną do Zarządu Dróg Powiatowych niekompletne lub po określonym terminie zostaną zwrócone nadawcom bez rozpatrywania.

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach zastrzega sobie prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wymagane dokumenty.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

 

 

 

Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych

w Szamotułach

Sylwia Kosicka

 

 

Szamotuły, dnia 20 luty 2017 roku

Załączniki do pobrania

1 rozstrzygnięcie -inspektor ds dróg.pdf (PDF, 62KB) 2017-03-24 20:17:07 101 razy
2 rozstrzygniecie.PDF (PDF, 17KB) 2017-03-22 17:03:36 14 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Przemo Grzesiak 20-02-2017 11:01:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Kosicka 06-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Kosicka 06-04-2017 21:35:36