Inspektor ds. służby drogowej - rozstrzygnięcie

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

 

  1. Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły

 

  1. Określenie stanowiska:

Inspektor ds. służby drogowej

Wymiar czasu pracy - 1 etat

 

  1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

 

Wymagania niezbędne:

Kandydat(ka) do pracy:

- posiada wykształcenie wyższe ,

- posiada minimum 3 lata udokumentowanego stażu pracy

-posiada prawo jazdy kat. B

-posiada obywatelstwo polskie,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią,

- korzysta z pełni praw publicznych

- nie była skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

 

wymagania dodatkowe:

-znajomość aktów prawnych: ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o drogach publicznych,

-umiejętność kierowania zespołem,

-umiejętność analitycznego myślenia,

-samodzielność

-umiejętność obsługi komputera MS Office

-dobra organizacja pracy

-umiejętność rozwiązywania problemów.

 

4.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

-koordynowanie pracami zespołu służby drogowej ,

-przeprowadzanie objazdów dróg dla dokonania oceny stanu technicznego dróg i mostów

oraz zidentyfikowanie zagrożeń dla użytkowników dróg.

-nadzorowanie bieżącego utrzymania dróg ,

-nadzorowanie zimowego utrzymania dróg powiatowych,

-przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg, mostów i przepustów

-przygotowywanie projektów umów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz w terenie.

Stanowisko pracy znajduje się w budynku na pierwszym piętrze. Budynek nie jest wyposażony w windę.

 

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

7.Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

- życiorys ( CV)

-list motywacyjny,

-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie o posiadane kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy;

-kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia);

-kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie służby przygotowawczej oraz -zaświadczenie o zdanym egzaminie (jeżeli kandydat posiada);

-oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-oświadczenie , że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

-oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

-w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ.U. 2016 poz. 922 )

 

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach lub przesłać pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 6,

64-500 Szamotuły .

 

Termin składania ofert upływa dnia 03. 03. 2017 roku o godzinie 15:00 .

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektor ds. służby drogowej” .

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Dodatkowe informacje:

 

Oferty, które wpłyną do Zarządu Dróg Powiatowych niekompletne lub po określonym terminie zostaną zwrócone nadawcom bez rozpatrywania.

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach zastrzega sobie prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wymagane dokumenty.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych

w Szamotułach

Sylwia Kosicka

 

 

Szamotuły, dnia 20 luty 2017 roku

Załączniki do pobrania

1 rozstrzygniecie.PDF (PDF, 17KB) 2017-03-22 17:03:52 105 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Przemo Grzesiak 20-02-2017 11:00:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Kosicka 20-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Kosicka 06-04-2017 21:36:03